Browsing: महावितरण विरोधात रास्तारोको

वांगी / वार्ताहर महावितरणने विजबिले दुरुस्त करुन शेतकऱ्यांना आकारणी मान्य झाली तरच विजबील भरणार अन्यथा रुपायासुध्दा भरणार नाही असे विज…