Browsing: Certificate of Maratha-Kunbi

कक्षाकडून मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा नोंदीची केली जाणार तपासणी; तालुकास्तरावर देखील होणार कक्ष कोल्हापूर कृष्णात चौगले मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी…