Browsing: Cross connection work

Diretct Pipeline

कोल्हापूर : थेटपाईपलाईन पाणीपुरवठा होण्यासाठी कसबा बावडा पाईपलाईनवर क्रॉस कनेक्शनचे काम युद्धपातळीवर करण्यात आले. कोल्हापूर प्रतिनिधी काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेतील…