Browsing: hope of survival

स्वत:विषयी जाणवणारा दृढविश्वास म्हणजेच ‘आत्मविश्वास’. आत्मविश्वास मूलत: स्वभावात असतोच; तो बोलण्यातून जाणवत असतो आणि कृतीतून दिसत असतो. खरं तर आत्मविश्वास…