Browsing: #mudra

यामुद्रेला रूक्ष मुद्रा असेही म्हटले जातो. ही मुद्रा करण्यासाठी करंगळीचं टोक अंगठय़ाच्या मुळाशी लावून करंगळीवर अंगठा किंचित दाब देऊन ठेवावा.…

प्राचीन मुद्राशास्रातील पृष्ठमुद्रा ही मुद्रा सहजासनात बसून 15 मिनिटे करायची असते. यासाठी उजव्या हाताची मध्यमा व कनिष्ठिका यांच्या टोकांना अंगठय़ाने…

हीमुद्रा रूक्षपणा घालविणारी समजली जाते. वरुणमुद्रा करण्यासाठी  करंगळी आणि अंगठा यांची टोकं जुळवून बाकीची तीन बोटं सहज सरळ ठेवावी.ही मुद्रा…