Browsing: temporarily shut down

स्टेटस ठेवण्यावरून जो काही प्रकरण घडले त्याअनुषंगाने दोन गुन्हे दाखल झाले असून अशा पद्धतीने जर कोणी जातीय सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न…