Browsing: #Satarde

एस.पी.चौगले, वाकरे प्रतिनिधी वाकरे(कोल्हापूर): नियतीचा खेळ कसा असेल सांगता येत नाही, नियती जसे मानवाला अपंगत्व देते, त्याच पद्धतीने पशु-पक्षांना सुद्धा…